نسخه آزمایشی
۵۳ بازدید

اردوی نیـم روزه
بازدید از پارک علم و فناوری استان مرکزی

تاریخ بازید:
چهارشنبه ۳ خـرداد ۱۴۰۲ /ساعت ۹ صبـح
از دانشـگاه مـرکـزی اراک

مهلت ثبت نام:
۳۱ اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام: ۲۰ هزار تومان

جهت ثبت نام با شماره های ۳۲۷۹۲۰۳۳ ؛ ۰۹۱۸۳۶۵۰۸۳۰ تماس یا حضورا به دفتر سازمان دانشجویان واقع در دانشگاه اراک«میدان شریعتی» مراجعه نمایید.

بالا