نسخه آزمایشی
۳۹ بازدید

هجدهمین دوره طرح ملی اردوهای ایران مرز پرگهر

بازدید از موزه مفاخر

زمان برگزاری: سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۹ صبح از محوطه دانشگاه مرکزی اراک

ظرفیت محدود

دانشجویانی که قصد بازدید دارند به ادمین کانال اطلاع دهند…با تشکر

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان مرکزی

https://eitaa.com/isojd_markazi

بالا