نسخه آزمایشی
۲۲۶ بازدید

نقالی خوانی و شاهنامه خوانی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در محل دانشگاه(مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک) برگزار می گردد.

بالا