نسخه آزمایشی
۱۴۰ بازدید

مدیر گروه صنعت:

آقای مسعود شهرجردی

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۱۷

مدیر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی:

آقای سیدفرشاد میرداودی

شماره تماس :۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۱۷

مدیر گروه فرهنگ و هنر:

آقای مجید جمالو

شماره تماس:۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۱۷

ساعات حضور مدیران گروه در مرکز

بالا