نسخه آزمایشی
۵۹۳ بازدید

جناب آقای دکتر وجیه اله پارسا

رشته تحصیلی: دکترای الکترونیک

شماره تماس : ۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۲۲

بالا