نسخه آزمایشی
۷۲ بازدید


از       نتقال درخواست  ا ثبت امکان دانشگاه، آموزشی تقویم به توجه با
.میباشد میسور دانشگاه آموزشی سامانه در ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تاریخ
برای رشته تغییر بدون انتقال درخواست ثبت امکان تنها مذکور مهلت در است توضیح به لازم
در انتقال درخواست ثبت به نسبت میتوانند متقاضیان و گردیده مهیا بالاتر و دوم ترم دانشجویان
.نمایند اقدام دانشگاه انتقالات و نقل آییننامه اساس بر ۱۴۰۲۱۴۰۳ تحصیلی سال اول نیمسال
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۸۶۳۴۱۷۲۴۰۰ داخلی ۱۲۵  واحد آموزش (خانم قلمی) تماس حاصل نمایید

بالا