نسخه آزمایشی
۶۰ بازدید

در روز دوشنبه ۱۴ اذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳  سخنرانی  علمی علوم اعصاب رفتاری در کارآفرینی توسط جناب آقای شهر جردی برگزار گردید در این سخنرانی تاثیر رفتار مغز در کارآفرینی

خلاءها و چالشهای موجود در تحقیقات کارآفرینانه در خصوص تبیین رفتار کارآفرینی، به ویژه در ارتباط با تحلیل فرآیندهای شناختی تصمیمگیری و کشف و ارزیابی فرصتها، پژوهشها و مطالعات متعددی را به همراه داشته است مورد بررسی قرار گرفت . اینکه رفتار فرد به شدت تحت تاثیر عوامل روانشناختی و عصبشناختی قرار دارد، ضرورت توجه به سطح عصب شناختی رفتار کارآفرینان را نشان میدهد. بر این اساس ، راههای امکان مطالعه در حوزه کارآفرینی با استفاده از روشهای عصب شناسی است مورد بررسی قرار گرفت.

بالا