نسخه آزمایشی
۱۳۵ بازدید

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار می کند:

رویداد شتاب (استارتاپی)کسب و کارهای اینترنتی با رویکرد گردشگری صنعتی

تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

ساعت ۹ صبح

بالا