نسخه آزمایشی
۳۷۸ بازدید

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

درخواست انتقال ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۰۹/۱۴۰۱
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس ۱۵/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۰۶/۱۲/۱۴۰۱
انتخاب واحد توسط دانشجویان ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۱/۱۱/۱۴۰۱
ویرایش مدرس توسط مرکز اموزش ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۸/۱۱/۱۴۰۱
شروع کلاس ها ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۸/۱۱/۱۴۰۱
درخواست میهمان ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۱/۱۲/۱۴۰۱
دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس ۲۹/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۶/۰۲/۱۴۰۲
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۷/۱۲/۱۴۰۱
تمدید درخواست میهمان ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۷/۱۲/۱۴۰۱
ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص پس از ثبت نمرات نیمسال ۱-۱۴۰۱ تا ۰۸/۱۲/۱۴۰۱
امتحانات میان ترم ۰۹/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۲/۱۴۰۲
حذف اضطراری ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۳/۱۴۰۲
ثبت و ویرایش غیبت ۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۳/۱۴۰۲
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۰۴/۱۴۰۲
پایان کلاس ها ۲۶/۰۳/۱۴۰۲
امتحانات ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۰۴/۱۴۰۲
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۴/۰۴/۱۴۰۲
تجدید نظر نمرات ۱۵/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۶/۰۴/۱۴۰۲
رسیدگی به تجدید نظر نمرات ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۸/۰۴/۱۴۰۲
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروزه ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت

 

مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی ۲-۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ماقبل ۱۱ و ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
کاردانی و کارشناسی ۱-۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۳و۱۴/۱۱/۱۴۰۱ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱
کاردانی و کارشناسی ۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰ ۱۶و۱۷/۱۱/۱۴۰۱ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱
کاردانی و کارشناسی ۱-۱۴۰۲-۱۴۰۱ ۱۸و۱۹/۱۱/۱۴۰۱ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
کاردانی تمام ورودی ها ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱
کارشناسی تمام ورودی ها ۲۱/۱۱/۱۴۰۱ ۲۸/۱۱/۱۴۰۱

 

بالا