نسخه آزمایشی
۲۷۵ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به همت امور دانشجویی – فرهنگی مرکز ؛ روز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ، اقدام به برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع رانت و فرار مالیاتی نمود. این برنامه با حضور جمعی از دانشجویان ، اساتید و مسئولین مرکز برگزار شد.

در ابتدا شاهی از اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ضمن عرض توضیحاتی در خصوص مالیات و رانت و همچنین اهداف مالیاتی ، انواع مالیات و اشخاص مشمول مالیات؛ افزود: عوامل موثر بر فرار مالیاتی (عدم گسترش فرهنگ مالیات، تاخیر در وصول مالیات، قوانین پیچیده و متعدد ، عدم شناسایی و بیان مالیاتی ، وجود معافیت های وسیع و متنوع و … ) می باشند.
وی در ادامه مهمترین عامل فرار مالیات، را نداشتن فرهنگ مالیاتی و آموزش در این رابطه عنوان نمود و افزود: کاهش درآمد دولت و کمبود تخصیص سرمایه گذاری ها از آثار نامطلوب فرار مالیاتی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به رانت و انواع آن، رانت خواری و اثرات آن بیان کرد: اتلاف انبوه منابع اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به غیر مولد، و ایجاد ناهنجاری در جامعه از اثرات مهم رانت خواری بشمار می رود.
وی در پایان اذعان داشت: نظارت دقیق دولت و قوانین محکم و عملی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و رانت ، ایجاد فرهنگ آموزشی و همکاری افراد در معرفی افراد مذکور امری ضروری محسوب می شود.
در ادامه این برنامه دانشجویان موافق و مخالف فرار مالیاتی و رانت به بحث و گفتگو پرداختند.

 

بالا