نسخه آزمایشی
۱۴۱ بازدید

درروز چهارشنبه مورخ ۲/۰۹/۱۴۰۱  ساعت ۱۳ بازدیدی از  دادگاه مجتمع تصادفات استان مرکزی واقع در خیابان شریعتی ، میدان فرمانداری سابق (دادگاه حل اختلاف سابق) توسط دانشجویان  مرکز ،رشته  کارشناسی حقوق ثبت اسناد واملاک انجام پذیرفت ودر این باز دید دانشجویان با

تصادفات خسارتی

تصادفات فوت

بالا