نسخه آزمایشی
۱۶۰ بازدید

به اطلاع دانشجویانی که دروس کارورزی ۱ و کارورزی ۲ را در نیمسال مهر۱۴۰۰ اخذ نموده اند می رساند از تاریخ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از ساعت ۸ الی ۱۵ می بایست جهت اخذ دفترچه و معرفینامه به مرکز مراجعه نمایند.
بدیهی است به مراجعات بعد از مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ترتیب اثر داده نخواهد شد و درس به صورت غیبت غیر موجه ثبت خواهد گردید.
فرایند انجام کار :
۱_ مراجعه به مرکز و دریافت دفترچه کارورزی از انتشارات
۲_تکمیل معرفینامه توسط دانشجو و تایید توسط خانم قلمی
۳_ مهر و امضا معرفینامه تایپ شده توسط دبیرخانه مرکز در دو نسخه
۴_ ارائه یک نسخه از معرفینامه به خانم قلمی
۵_ارائه نسخه دوم معرفینامه به محل انجام کارورزی
لازم به ذکر است پس از گذراندن دوره کارورزی توسط دانشجو گزارش کارورزی باید در دفترچه مربوطه تکمیل و مهر گردد و همراه با نامه تاییدیه اتمام کاروزی از محل انجام کارورزی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵تحویل اداره آموزش گردد. عواقب عدم تکمیل روند کارورزی بر عهده دانشجو می باشد.

بالا