نسخه آزمایشی
۱۲۵ بازدید
زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی
۹۹۲ و ماقبل ۱۴۰۱/۱۱/۱۱  ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
کاردانی و کارشناسی
۴۰۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

۱۴۰۱/۱۱/۱۴  ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

۱۴۰۱/۱۱/۲۴
کاردانی و کارشناسی
۴۰۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶  ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
کاردانی و کارشناسی
۴۰۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
کاردانی همه ی ورودی ها ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
کارشناسی همه ی ورودی ها ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
کاردانی و کارشناسی
همه ی ورودی ها ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
دقت به این نکته الزامی است که 
مهلت واریز شهریه حق نظارت تا ساعت ۲۴ همان روز انتخاب واحد
افزایش یافته است.
   همچنین دانشجویانی که بعد از ساعت ۲۲ انتخاب واحد می‌نمایند،
از زمان انتخاب واحد به مدت ۲ ساعت مهلت پرداخت دارند.
بالا