نسخه آزمایشی
۶۲ بازدید

دانشجویانی که در  نیمسال مهر ۱۴۰۱ درس کارورزی ۱ یا ۲ را اخذ نموده اند   فقط تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ مهلت دارند جهت دریافت معرفی نامه کارورزی خود به واحد آموزش مرکز مراجعه نمایند.

بالا